ปัพพะโตปะมะคาถา

ปัพพะโตปะมะคาถา

ยะถาปิ  เสลา  วิปุลา           นะภัง  อาหัจจะ  ปัพพะตา

สะมันตา  อะนุปะริเยยยุง      นิปโปเถนตา  จะตุททิสา

เอวัง  ชะรา  จะ  มัจจุ  จะ     อะธิวัตตันติ  ปาณิโน

ขัตติเย  พ๎ราหมะเณ  เวสเส    สุทเท  จัณฑาละปุกกุเส

นะ  กิญจิ  ปะริวัชเชติ          สัพพะเมวาภิมัททะติ

นะ  ตัตถะ  หัตถีนัง  ภูมิ       นะ  ระถานัง นะ  ปัตติยา

นะ  จาปิ  มันตะยุทเธนะ      สักกา  เชตุง  ธะเนนะ  วา

ตัส๎มา  หิ ปัณฑิโต  โปโส       สัมปัสสัง  อัตถะมัตตะโน

พุทเธ  ธัมเม  จะ สังเฆ  จะ    ธีโร  สัทธัง  นิเวสะเย

โย  ธัมมะจารี  กาเยนะ        วาจายะ  อุทะ  เจตะสา

อิเธวะ  นัง  ปะสังสันติ         เปจจะ  สัคเค  ปะโมทะติ ฯ