พระธาตุกะถา

พระธาตุกะถา

       สังคะโห  อะสังคะโห ฯ สังคะหิเตนะ  อะสังคะหิตัง  อะสังคะหิเตนะ  สังคะหิตัง  สังคะหิเตนะ  สังคะหิตัง  อะสังคะหิเตนะ  อะสังคะหิตัง  สัมปะโยโค  วิปปะโยโค  สัมปะยุตเตนะ  วิปปะยุตตัง   วิปปะยุตเตนะ สัมปะยุตตัง  อะสังคะหิตัง ฯ