พระปุคคะละปัญญัติ

พระปุคคะละปัญญัติ

       ฉะ  ปัญญัตติโย  ขันธะปัญญัตติ  อายะตะนะปัญญัตติ  ธาตุปัญญัตติ  สัจจะปัญญัตติ  อินท๎ริยะปัญญัตติ  ปุคคะละปัญญัตติ ฯ   กิตตาวะตา  ปุคคะลานัง ปุคคะละปัญญัตติ ฯ  สะมะยะวิมุตโต  อะสะมะยะวิมุตโต    กุปปะธัมโม  อะกุปปะธัมโม  ปะริหานะธัมโม  อะปะริหานะธัมโม   เจตะนาภัพโพ  อะนุรักขะนาภัพโพ  ปุถุชชะโน  โคต๎ระภู  ภะยูปะระโต  อะภะยูปะระโต  ภัพพาคะมะโน  อะภัพพาคะมะโน  นิยะโต  อะนิยะโต  ปะฏิปันนะโก  ผะเลฏฐิโต  อะระหา  อะระหัตตายะ  ปะฏิปันโน ฯ