พระวิภังค์

พระวิภังค

       ปัญจักขันธา รูปักขันโธ เวทะนากขันโธ สัญญากขันโธ  สังขารักขันโธ  วิญญาณักขันโธ ฯ  ตัตถะ  กะตะโม  รูปักขันโธ ฯ  ยังกิญจิ  รูปัง  อะตีตานาคะตะปัจจุปปันนัง  อัชฌัตตัง  วา พะหิทธา  วา  โอฬาริกัง  วา  สุขุมัง  วา  หีนัง  วา  ปะณีตัง  วา  ยัง  ทูเร  วา  สันติเก  วา  ตะเทกัชฌัง  อะภิสัญญูหิต๎วา  อะภิสังขิปิต๎วา อะยัง  วุจจะติ  รูปักขันโธ ฯ