พระสังคิณี

พระสังคิณี

       กุสะลา ธัมมา  อะกุสะลา  ธัมมา  อัพ๎ยากะตา  ธัมมา ฯ  กะตะเม  ธัมมา  กุสะลา ฯ  ยัส๎มิง  สะมะเย  กามาวะจะรัง  กุสะลัง  จิตตัง อุปปันนัง  โหติ  โสมะนัสสะสะหะคะตัง  ญาณะสัมปะยุตตัง รูปารัมมะณัง วา  สัททารัมมะณัง วา คันธารัมมะณัง วา  ระสารัมมะณัง  วา  โผฏฐัพพารัมมะณัง วา  ธัมมารัมมะณัง วา  ยัง ยัง วา ปะนารัพภะ  ตัส๎มิง   สะมะเย  ผัสโส  โหติ  อะวิกเขโป  โหติ  เย  วา ปะนะ  ตัส๎มิง  สะมะเย  อัญเญปิ  อัตถิ  ปะฏิจจะสะมุปปันนา  อะรูปิโน  ธัมมา  อิเม  ธัมมา          กุสะลา ฯ