ธัมมะสังคิณีมาติกา

ธัมมะสังคิณีมาติกา

       กุสะลา  ธัมมา  อะกุสะลา  ธัมมา  อัพ๎ยากะตา  ธัมมา ฯ  สุขายะ  เวทะนายะ  สัมปะยุตตา  ธัมมา  ทุกขายะ  เวทะนายะ  สัมปะยุตตา  ธัมมา  อะทุกขะมะสุขายะ  เวทะนายะ  สัมปะยุตตา  ธัมมา ฯ 

       วิปากา  ธัมมา  วิปากะธัมมะธัมมา  เนวะวิปากะนะวิปากะ  ธัมมะธัมมา ฯ  

       อุปาทินนุปาทานิยา  ธัมมา  อะนุปาทินนุปาทานิยา  ธัมมา  อะนุปาทินนานุปาทานิยา  ธัมมา ฯ 

       สังกิลิฏฐะสังกิเลสิกา  ธัมมา  อะสังกิลิฏฐะสังกิเลสิกา  ธัมมา  อะสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกา  ธัมมา ฯ 

       สะวิตักกะสะวิจารา  ธัมมา  อะวิตักกะวิจาระมัตตา  ธัมมา  อะวิตักกาวิจารา  ธัมมา ฯ 

       ปีติสะหะคะตา  ธัมมา  สุขะสะหะคะตา  ธัมมา  อุเปกขาสะหะคะตา      ธัมมา ฯ 

       ทัสสะเนนะ  ปะหาตัพพา  ธัมมา  ภาวะนายะ  ปะหาตัพพา  ธัมมา  เนวะทัสสะเนนะ  นะภาวะนายะ  ปะหาตัพพา  ธัมมา ฯ 

       ทัสสะเนนะ  ปะหาตัพพะเหตุกา  ธัมมา  ภาวะนายะ ปะหาตัพพะเหตุกา  ธัมมา  เนวะทัสสะเนนะ  นะภาวะนายะ ปะหาตัพพะเหตุกา  ธัมมา ฯ 

       อาจะยะคามิโน  ธัมมา  อะปะจะยะคามิโน  ธัมมา  เนวาจะยะคามิโน  นาปะจะยะคามิโน  ธัมมา ฯ 

       เสกขา  ธัมมา  อะเสกขา  ธัมมา  เนวะเสกขานาเสกขา ธัมมา ฯ

        ปะริตตา  ธัมมา  มะหัคคะตา  ธัมมา  อัปปะมาณา  ธัมมา ฯ 

       ปะริตตารัมมะณา  ธัมมา  มะหัคคะตารัมมะณา  ธัมมา อัปปะมาณารัมมะณา  ธัมมา ฯ 

       หีนา  ธัมมา  มัชฌิมา  ธัมมา  ปะณีตา  ธัมมา ฯ 

       มิจฉัตตะนิยะตา  ธัมมา  สัมมัตตะนิยะตา  ธัมมา  อะนิยะตา ธัมมา ฯ 

       มัคคารัมมะณา  ธัมมา  มัคคะเหตุกา  ธัมมา มัคคาธิปะติโน  ธัมมาฯ

       อุปปันนา  ธัมมา  อะนุปปันนา  ธัมมา  อุปปาทิโน  ธัมมา ฯ

       อะตีตา  ธัมมา  อะนาคะตา  ธัมมา  ปัจจุปปันนา  ธัมมา ฯ 

       อะตีตารัมมะณา  ธัมมา  อะนาคะตารัมมะณา  ธัมมา   ปัจจุปปันนารัมมะณา  ธัมมา ฯ 

       อัชฌัตตา  ธัมมา  พะหิทธา  ธัมมา  อัชฌัตตะพะหิทธา  ธัมมาฯ

       อัชฌัตตารัมมะณา  ธัมมา  พะหิทธารัมมะณา  ธัมมา  อัชฌัตตะพะหิทธารัมมะณา  ธัมมา ฯ

       สะนิทัสสะนะสัปปะฏิฆา  ธัมมา  อะนิทัสสะนะสัปปะฏิฆา  ธัมมา  อะนิทัสสะนาปปะฏิฆา  ธัมมา ฯ