มงคลจักรวาลน้อย (ย่อ)

มงคลจักรวาลน้อย (ย่อ)

ระตะนัตตะยานุภาเวนะ        ระตะนัตตะยะเตชะสา

ทุกขะโรคะภะยา  เวรา         โสกา  สัตตุ  จุปัททะวา

อะเนกา  อันตะรายาปิ         วินัสสันตุ  อะเสสะโต

ชะยะสิทธิ  ธะนัง  ลาภัง       โสตถิภาคยัง  สุขัง  พะลัง

สิริ  อายุ  จะ  วัณโณ  จะ      โภคัง  วุฑฒี  จะ  ยะสะวา

สะตะวัสสา  จะ  อายู  จะ     ชีวะสิทธี  ภะวันตุ  เต ฯ