คาถามงคลจักรวาลแปดทิศ

คาถามงคลจักรวาลแปดทิศ

         อิมัส๎มิง  มงคลจักรวาฬทั้งแปดทิศ  ประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้น  มาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่วอนัตตา  ราชะเสมานาเขตเต      สะมันตา  สะตะโยชะนะสะตะสะหัสสานิ  พุทธะชาละปะริกเขตเต   รักขันตุ   สุรักขันตุ ฯ

         อิมัส๎มิง  มงคลจักรวาฬทั้งแปดทิศ  ประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้น  มาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่วอนัตตา  ราชะเสมานาเขตเต      สะมันตา  สะตะโยชะนะสะตะสะหัสสานิ  ธัมมะชาละปะริกเขตเต   รักขันตุ   สุรักขันตุ ฯ

         อิมัส๎มิง  มงคลจักรวาฬทั้งแปดทิศ  ประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้น  มาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่วอนัตตา  ราชะเสมานาเขตเต      สะมันตา  สะตะโยชะนะสะตะสะหัสสานิ  ปัจเจกกะพุทธะชาละปะริกเขตเต   รักขันตุ   สุรักขันตุ ฯ

         อิมัส๎มิง  มงคลจักรวาฬทั้งแปดทิศ  ประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้น  มาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่วอนัตตา  ราชะเสมานาเขตเต      สะมันตา  สะตะโยชะนะสะตะสะหัสสานิ  สังฆะชาละปะริกเขตเต รักขันตุ   สุรักขันตุ ฯ