อนุโมทนาวิธี

อนุโมทนาวิธี

(ผู้เป็นประธานเริ่มต้น)

ยะถา  วาริวะหา  ปูรา          ปะริปูเรนติ  สาคะรัง

เอวะเมวะ  อิโต  ทินนัง        เปตานัง  อุปะกัปปะติ

อิจฉิตัง  ปัตถิตัง  ตุมหัง        ขิปปะเมวะ  สะมิชฌะตุ

สัพเพ  ปูเรนตุ  สังกัปปา       จันโท  ปัณณะระโส  ยะถา

                                  มะณิ  โชติระโส  ยะถา ฯ

 (รับพร้อมกัน)

สัพพีติโย  วิวัชชันตุ             สัพพะโรโค  วินัสสะตุ

มา  เต  ภะวัตวันตะราโย       สุขี   ทีฆายุโก   ภะวะ

สัพพีติโย  วิวัชชันตุ             สัพพะโรโค  วินัสสะตุ

มา  เต  ภะวัตวันตะราโย       สุขี   ทีฆายุโก   ภะวะ

สัพพีติโย  วิวัชชันตุ             สัพพะโรโค  วินัสสะตุ

มา  เต  ภะวัตวันตะราโย       สุขี   ทีฆายุโก   ภะวะ

อะภิวาทะนะสีลิสสะ            นิจจัง  วุฑฒาปะจายิโน

จัตตาโร  ธัมมา  วัฑฒันติ      อายุ  วัณโณ  สุขัง  พะลัง ฯ