อัคคัปปะสาทะสุตตะคาถา

อัคคัปปะสาทะสุตตะคาถา

อัคคะโต  เว  ปะสันนานัง        อัคคัง  ธัมมัง  วิชานะตัง

อัคเค  พุทเธ  ปะสันนานัง        ทักขิเณยเย  อะนุตตะเร

อัคเค  ธัมเม  ปะสันนานัง        วิราคูปะสะเม  สุเข

อัคเค  สังเฆ  ปะสันนานัง        ปุญญักเขตเต  อะนุตตะเร

อัคคัส๎มิง  ทานัง  ทะทะตัง       อัคคัง  ปุญญัง  ปะวัฑฒะติ

อัคคัง  อายุ  จะ  วัณโณ  จะ     ยะโส  กิตติ  สุขัง  พะลัง

อัคคัสสะ  ทาตา  เมธาวี          อัคคะธัมมะสะมาหิโต

เทวะภูโต  มะนุสโส  วา          อัคคัปปัตโต  ปะโมทะตีติ ฯ