โภชะนะทานานุโมทะนะคาถา

โภชะนะทานานุโมทะนะคาถา

อายุโท  พะละโท  ธีโร              วัณณะโท  ปะฏิภาณะโท

สุขัสสะ  ทาตา  เมธาวี              สุขัง  โส  อะธิคัจฉะติ

อายุง  ทัต๎วา  พะลัง  วัณณัง       สุขัญจะ  ปะฏิภาณะโท

ทีฆายุ  ยะสะวา  โหติ               ยัตถะ  ยัตถูปะปัชชะตีติ ฯ