กาละทานะสุตตะคาถา

กาละทานะสุตตะคาถา

กาเล  ทะทันติ  สะปัญญา             วะทัญญู  วีตะมัจฉะรา

กาเลนะ  ทินนัง  อะริเยสุ              อุชุภูเตสุ  ตาทีสุ

วิปปะสันนะมะนา  ตัสสะ              วิปุลา  โหติ  ทักขิณา

เย  ตัตถะ  อะนุโมทันติ                เวยยาวัจจัง  กะโรนติ  วา

นะ  เตนะ  ทักขิณา  โอนา            เตปิ  ปุญญัสสะ  ภาคิโน

ตัส๎มา  ทะเท  อัปปะฏิวานะจิตโต     ยัตถะ  ทินนัง  มะหัปผะลัง

ปุญญานิ  ปะระโลกัส๎มิง               ปะติฏฐา โหนติ ปาณินันติ ฯ