ติโรกุฑฑะกัณฑะปัจฉิมภาค

ติโรกุฑฑะกัณฑะปัจฉิมภาค

อะทาสิ  เม  อะกาสิ  เม            ญาติ  มิตตา  สะขา จะ  เม

เปตานัง  ทักขิณัง  ทัชชา           ปุพเพ  กะตะมะนุสสะรัง

นะ  หิ  รุณณัง วา  โสโก วา        ยา  วัญญา  ปะริเทวะนา

นะ  ตัง  เปตานะมัตถายะ          เอวัง  ติฏฐันติ  ญาตะโย

อะยัญจะ  โข  ทักขิณา  ทินนา     สังฆัมหิ     สุปะติฏฐิตา

ทีฆะรัตตัง  หิตายัสสะ              ฐานะโส    อุปะกัปปะติ

โส  ญาติธัมโม  จะ  อะยัง  นิทัสสิโต

เปตานะ   ปูชา   จะ   กะตา   อุฬารา

พะลัญจะ    ภิกขูนะมะนุปปะทินนัง

ตุมเหหิ  ปุญญัง  ปะสุตัง  อะนัปปะกันติ ฯ