สังฆาภิถุติ

สังฆาภิถุติ

(นำ)     หันทะ  มะยัง  สังฆาภิถุติง  กะโรมะ  เส ฯ

(เชิญพวกเราทั้งหลายมาทำความชมเชย  เฉพาะพระสงฆ์เถิดฯ)

โย  โส  สุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ

      สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น  หมู่ใด  ปฏิบัติดีแล้ว

อุชุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ

      สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า  หมู่ใด  ปฏิบัติตรงแล้ว

ญายะปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ

      สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า  หมู่ใด  ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว

สามีจิปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ

      สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า  หมู่ใด  ปฏิบัติสมควรแล้ว

ยะทิทัง                 

      ได้แก่ บุคคลเหล่านี้ คือ

จัตตาริ  ปุริสะยุคานิ  อัฏฐะ  ปุริสะปุคคะลา                  

      คู่แห่งบุรุษสี่คู่  นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษ

เอสะ  ภะคะวะโต   สาวะกะสังโฆ 

      นั่นแหละสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า

อาหุเนยโย             

      เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา

ปาหุเนยโย            

      เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ

ทักขิเณยโย            

      เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน

อัญชะลีกะระณีโย    

      เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชะลี

อะนุตตะรัง  ปุญญักเขตตัง  โลกัสสะ                                   

      เป็นเนื้อนาบุญของโลก     ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า

ตะมะหัง  สังฆัง  อะภิปูชะยามิ

      ข้าพเจ้า บูชาอย่างยิ่ง  เฉพาะพระสงฆ์หมู่นั้น

ตะมะหัง  สังฆัง  สิระสา  นะมามิ

      ข้าพเจ้า นอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้น  ด้วยเศียรเกล้า

(กราบหมอบลงว่า)

สังโฆ  เม  นาโถ       พระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา