ธัมมาภิถุติ

ธัมมาภิถุติ

(นำ)     หันทะ  มะยัง  ธัมมาภิถุติง  กะโรมะ  เส ฯ

(เชิญพวกเราทั้งหลายมาทำความชมเชย  เฉพาะพระธรรมเถิดฯ)

โย  โส  ส๎วากขาโต  ภะคะวะตา  ธัมโม

      พระธรรมนั้นใด  เป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า  ได้ตรัสไว้ดีแล้ว

สันทิฏฐิโก             

      เป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ  พึงเห็นได้ด้วยตนเอง

อะกาลิโก              

      เป็นธรรมที่ปฏิบัติได้  และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล

เอหิปัสสิโก            

      เป็นธรรมที่ควรกล่าวกะผู้อื่นว่า  ท่านจงมาดูเถิด

อปะนะยิโก           

      เป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว

ปัจจัตตัง  เวทิตัพโพ  วิญญูหิ    

      เป็นธรรมที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน

ตะมะหัง ธัมมัง  อะภิปูชะยามิ   

      ข้าพเจ้า บูชาอย่างยิ่ง เฉพาะพระธรรมนั้น

ตะมะหัง  ธัมมัง  สิระสา  นะมามิ

      ข้าพเจ้า นอบน้อมพระธรรมนั้น  ด้วยเศียรเกล้า

(กราบหมอบลงว่า)

ธัมโม  เม  นาโถ      

      พระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา