พุทธาภิถุติ

พุทธาภิถุติ

(นำ)     หันทะ  มะยัง  พุทธาภิถุติง  กะโรมะ  เส  ฯ 

(เชิญพวกเราทั้งหลายมาทำความชมเชย  เฉพาะพระพุทธเจ้าเถิดฯ)

โย  โส  ตะถาคะโต            

      พระตถาคตเจ้านั้น  พระองค์ใด

อะระหัง                        

      เป็นผู้ไกลจากกิเลส

สัมมาสัมพุทโธ                 

      เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

วิชชาจะระณะสัมปันโน       

      เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ

สุคะโต                          

      เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี

โลกะวิทู                        

      เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง

อะนุตตะโร  ปุริสะทัมมะสาระถิ      

      เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า

สัตถา  เทวะมะนุสสานัง      

      เป็นครูผู้สอน ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย

พุทโธ                           

      เป็นผู้รู้  ผู้ตื่น  ผู้เบิกบานด้วยธรรม

ภะคะวา     

      เป็นผู้มีความจำเริญ   จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์

โย  อิมัง  โลกัง  สะเทวะกัง  สะมาระกัง  สะพ๎รัหมะกัง  สัสสะมะณะพ๎ราหมะณิง  ปะชัง  สะเทวะมะนุสสัง  สะยัง  อะภิญญา  สัจฉิกัต๎วา  ปะเวเทสิ

         พระผู้มีพระภาคเจ้า  พระองค์ใด  ได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้ง    ด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้ว  ทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดา มาร พรหม และหมู่สัตว์  พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์  พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตาม

โย  ธัมมัง  เทเสสิ             

      พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใด ทรงแสดงธรรมแล้ว

อาทิกัล๎ยาณัง                  

      ไพเราะในเบื้องต้น

มัชเฌกัล๎ยาณัง                

      ไพเราะในท่ามกลาง

ปะริโยสานะกัล๎ยาณัง         

      ไพเราะในที่สุด

สาตถัง  สะพ๎ยัญชะนัง  เกวะละปะริปุณณัง  ปะริสุทธัง  พ๎รัหมะจะริยัง  ปะกาเสสิ

          ทรงประกาศพรหมจรรย์  คือ แบบแห่งการปฏิบัติ  อันประเสริฐ  บริสุทธิ์ บริบูรณ์  สิ้นเชิง  พร้อมทั้งอรรถะ  พร้อมทั้งพยัญชนะ

ตะมะหัง  ภะคะวันตัง  อะภิปูชะยามิ

      ข้าพเจ้า  บูชาอย่างยิ่ง  เฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้า  พระองค์นั้น

ตะมะหัง  ภะคะวันตัง  สิระสา  นะมามิ

      ข้าพเจ้า นอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้น ด้วยเศียรเกล้า

(กราบหมอบลงว่า)

พุทโธ  เม  นาโถ       

      พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา