พิธีต้อนรับพัดยศ ตราตั้งฐานานุกรม พระปลัดพิทักษ์ สมาหิโต

ด้วย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ มีพระบรมราชโองการประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โปรดพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ พระครูสิริภาวนาภิรม เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระภาวนาสุตาภิรัต มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๓ รูป คือ พระปลัด ๑ รูป พระสมุห์ ๑ รูป พระใบฎีกา ๑ รูป

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ พระภาวนาสุตาภิรัต ได้แต่งตั้งฐานานุกรม ดังนี้

๑. พระพิทักษ์ สมาหิโต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบ้านเก่าบ่อ ดำรงตำแหน่งฐานานุกรม ที่ พระปลัด
๒. พระธรรมรัตน์ วรชโย วัดพิชโสภาราม ดำรงตำแหน่งฐานานุกรม ที่ พระสมุห์
๓. พระสมเกียรติ กตสาโร วัดพิชโสภาราม ดำรงตำแหน่งฐานานุกรม ที่ พระใบฎีกา

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ คณะสงฆ์วัดบ้านเก่าบ่อ ได้จัดพิธีต้อนรับพัดยศ ตราตั้งฐานานุกรม พระปลัดพิทักษ์ สมาหิโต ณ อุโบสถการเปรียญ วัดบ้านเก่าบ่อ