โลกธรรม ๘ ประการ

โลกธรรม  ๘  ประการ

         โลกธรรม ๘ หมายถึง ธรรมดาของโลก เรื่องของโลก ธรรมชาติของโลกที่ครอบงำสัตว์โลกและสัตว์โลกต้องเป็นไปตามธรรมดานี้ ๘ ประการอันประกอบด้วย

         โลกธรรมฝ่ายอิฏฐารมณ์   คือ พอใจของมนุษย์ เป็นที่รักเป็นที่ปรารถนา

         ๑.  ลาภ หมายความว่า ได้ผลประโยชน์ ได้มาซึ่งทรัพย์

         ๒.  ยศ หมายความว่า ได้รับฐานันดรสูงขึ้น ได้อำนาจเป็นใหญ่

        ๓.  สรรเสริญ คือ ได้ยิน ได้ฟัง คำสรรเสริญคำชมเชย คำยกย่อง เป็นที่น่าพอใจ

         ๔. สุข คือ ได้ความสบายกาย สบายใจ ความเบิกบาน บันเทิงใจ        โลกธรรมฝ่ายอนิฏฐารมณ์  คือ ความไม่พอใจของมนุษย์ ไม่เป็นที่ปรารถนา

         ๑.  เสื่อมลาภ หมายความว่า เสียลาภไป ไม่อาจดำรงอยู่ได้

         ๒.  เสื่อมยศ หมายถึง ถูกลดอำนาจความเป็นใหญ่

         ๓.  นินทาว่าร้าย หมายถึง ถูกตำหนิติเตียนว่าไม่ดี ถูกติฉินนินทา หรือถูกกล่าวร้ายให้เสียหาย

         ๔.  ทุกข์ คือ ได้รับความทุกขเวทนา ทรมานกาย ทรมานใจ