คำพินทุผ้า

คำพินทุผ้า

อิมัง  พินทุกัปปัง  กะโรมิ  ฯ

คำอธิษฐาน

บาตร              อิมัง  ปัตตัง  อะธิฏฐามิ  ฯ

สังฆาฏิ             อิมัง  สังฆาฏิง   อะธิฏฐามิ  ฯ

จีวร                อิมัง  อุตตะราสังคัง   อะธิฏฐามิ  ฯ

สบง                อิมัง  อันตะระวาสะกัง   อะธิฏฐามิ  ฯ

ผ้าอาบน้ำฝน      อิมัง  วัสสิกะสาฏิกัง   อะธิฏฐามิ  ฯ

คำเสียสละ

จีวรเป็นนิสัคคียะ  เพราะอยู่ปราศจากเขตล่วงราตรี

         อิทัง  เม ภันเต  จีวะรัง  รัตติวิปปะวุตถัง อัญญัต๎ระภิกขุสัมมะติยา  นิสสัคคิยัง อิมาหัง  อายัส๎มะโต  นิสสัชชามิ  ฯ

         หมายเหตุ  ถ้า ๒ ผืนว่า  ท๎วิจีวะรัง  ถ้าทั้ง ๓  ผืนว่า  ติจีวะรัง

คำคืน

อิมัง  จีวะรัง  อายัส๎มะโต  ทัมมิ ฯ

คำวิกัปป์

อิมัง  จีวะรัง  ตุยหัง  วิกัปเปมิ  ฯ

หมายเหตุ   หลายผืนว่า อิมานิ จีวะรานิ  ตุยหัง  วิกัปเปมิ

คำถอนวิกัปป์

อิมัง  จีวะรัง  มัยหัง  สันตะกัง  ปะริภุญชะ วา

วิสัชเชหิ  วา ยะถาปัจจะยัง  วา กะโรหิ  ฯ

(ถ้าผู้ถอนอ่อนกว่า ว่า)

อิมัง  จีวะรัง  มัยหัง  สันตะกัง  ปะริภุญชะถะ วา

วิสัชเชถะ วา ยะถาปัจจะยัง วา กะโรถะ  ฯ