สวดนมัสการพระอรหันต์ ๘ ทิศ

สวดนมัสการพระอรหันต์ ๘ ทิศ

(นำ)    หันทะ มะยัง สะระภัญเญนะ พุทธะมังคะละคาถาโย ภะณามะ เส  ฯ

สัมพุทโธ  ทิปะทัง  เสฏโฐ          นิสินโน  เจวะ  มัชฌิเม

โกญฑัญโญ  ปุพพะภาเค จะ       อาคะเณยเย  จะ กัสสะโป

สารีปุตโต   จะ   ทักขิเณ           หะระติเย   อุปาลี   จะ

ปัจฉิเมปิ  จะ   อานันโท            พายัพเพ  จะ  คะวัมปะติ

โมคคัลลาโน  จะ อุตตะเร          อิสาเนปิ   จะ  ราหุโล

อิเม  โข  มังคะลา  พุทธา           สัพเพ  อิธะ  ปะติฏฐิตา

วันทิตา  เต  จะ  อัมเหหิ           สักกาเรหิ   จะ  ปูชิตา

เอเตสัง   อานุภาเวนะ              สัพพะโสตถี  ภะวันตุ  โน

อิจเจวะมัจจันตะนะมัสสะเนยยัง

นะมัสสะมาโน  ระตะนัตตะยัง  ยัง

ปุญญาภิสันทัง   วิปุลัง   อะลัตถัง

ตัสสานุภาเวนะ   หะตันตะราโย ฯ