คาถาโพธิบาท

คาถาโพธิบาท

        บูระพารัส๎มิง  พระพุทธะคุณัง  บูระพารัส๎มิง  พระธัมเมตัง  บูระพารัส๎มิง  พระสังฆานัง  ทุกขะโรคะภะยัง  วิวัญชัยเย  สัพพะทุกข์  สัพพะโศก  สัพพะโรค  สัพพะภัย  สัพพะเคราะห์  เสนียดจัญไร  วิวัญชัยเย  สัพพะธะนัง  สัพพะลาภัง  ภะวันตุ  เม  รักขันตุ  สุรักขันตุฯ

        อาคะเนย์รัส๎มิง  พระพุทธะคุณัง  อาคะเนย์รัส๎มิง  พระธัมเมตัง  อาคะเนย์รัส๎มิง  พระสังฆานัง  ทุกขะโรคะภะยัง  วิวัญชัยเย  สัพพะทุกข์  สัพพะโศก  สัพพะโรค  สัพพะภัย  สัพพะเคราะห์  เสนียดจัญไร  วิวัญชัยเย  สัพพะธะนัง  สัพพะลาภัง  ภะวันตุ  เม  รักขันตุ  สุรักขันตุฯ

        ทักษิณรัส๎มิง  พระพุทธะคุณัง  ทักษิณรัส๎มิง  พระธัมเมตัง  ทักษิณรัส๎มิง  พระสังฆานัง  ทุกขะโรคะภะยัง  วิวัญชัยเย  สัพพะทุกข์  สัพพะโศก  สัพพะโรค  สัพพะภัย  สัพพะเคราะห์  เสนียดจัญไร  วิวัญชัยเย  สัพพะธะนัง  สัพพะลาภัง  ภะวันตุ  เม  รักขันตุ  สุรักขันตุฯ

        หรดีรัส๎มิง  พระพุทธะคุณัง  หรดีรัส๎มิง  พระธัมเมตัง  หรดีรัส๎มิง  พระสังฆานัง  ทุกขะโรคะภะยัง  วิวัญชัยเย  สัพพะทุกข์  สัพพะโศก  สัพพะโรค  สัพพะภัย  สัพพะเคราะห์  เสนียดจัญไร  วิวัญชัยเย  สัพพะธะนัง  สัพพะลาภัง  ภะวันตุ  เม  รักขันตุ  สุรักขันตุฯ

        ปัจจิมรัส๎มิง  พระพุทธะคุณัง  ปัจจิมรัส๎มิง  พระธัมเมตัง  ปัจจิมรัส๎มิง  พระสังฆานัง  ทุกขะโรคะภะยัง  วิวัญชัยเย  สัพพะทุกข์  สัพพะโศก  สัพพะโรค  สัพพะภัย  สัพพะเคราะห์  เสนียดจัญไร  วิวัญชัยเย  สัพพะธะนัง  สัพพะลาภัง  ภะวันตุ  เม  รักขันตุ  สุรักขันตุฯ

        พายัพรัส๎มิง  พระพุทธะคุณัง  พายัพรัส๎มิง  พระธัมเมตัง  พายัพรัส๎มิง  พระสังฆานัง  ทุกขะโรคะภะยัง  วิวัญชัยเย  สัพพะทุกข์  สัพพะโศก  สัพพะโรค  สัพพะภัย  สัพพะเคราะห์  เสนียดจัญไร  วิวัญชัยเย  สัพพะธะนัง  สัพพะลาภัง  ภะวันตุ  เม  รักขันตุ  สุรักขันตุฯ

        อุดรรัส๎มิง  พระพุทธะคุณัง  อุดรรัส๎มิง  พระธัมเมตัง  อุดรรัส๎มิง  พระสังฆานัง  ทุกขะโรคะภะยัง  วิวัญชัยเย  สัพพะทุกข์  สัพพะโศก  สัพพะโรค  สัพพะภัย  สัพพะเคราะห์  เสนียดจัญไร  วิวัญชัยเย  สัพพะธะนัง  สัพพะลาภัง  ภะวันตุ  เม  รักขันตุ  สุรักขันตุฯ

        อิสานรัส๎มิง  พระพุทธะคุณัง  อิสานรัส๎มิง  พระธัมเมตัง  อิสานรัส๎มิง พระสังฆานัง  ทุกขะโรคะภะยัง  วิวัญชัยเย  สัพพะทุกข์  สัพพะโศก  สัพพะโรค  สัพพะภัย  สัพพะเคราะห์  เสนียดจัญไร  วิวัญชัยเย  สัพพะธะนัง  สัพพะลาภัง  ภะวันตุ  เม  รักขันตุ  สุรักขันตุฯ

        อากาศรัส๎มิง  พระพุทธะคุณัง  อากาศรัส๎มิง  พระธัมเมตัง  อากาศรัส๎มิง  พระสังฆานัง  ทุกขะโรคะภะยัง  วิวัญชัยเย  สัพพะทุกข์  สัพพะโศก  สัพพะโรค  สัพพะภัย  สัพพะเคราะห์  เสนียดจัญไร  วิวัญชัยเย  สัพพะธะนัง  สัพพะลาภัง  ภะวันตุ  เม  รักขันตุ  สุรักขันตุฯ

        ปะฐะวีรัส๎มิง  พระพุทธะคุณัง  ปะฐะวีรัส๎มิง  พระธัมเมตัง  ปะฐะวีรัส๎มิง  พระสังฆานัง  ทุกขะโรคะภะยัง  วิวัญชัยเย  สัพพะทุกข์  สัพพะโศก  สัพพะโรค  สัพพะภัย  สัพพะเคราะห์  เสนียดจัญไร  วิวัญชัยเย  สัพพะธะนัง  สัพพะลาภัง  ภะวันตุ  เม  รักขันตุ  สุรักขันตุฯ