เทวะตาอุยโยชะนะคาถา

เทวะตาอุยโยชะนะคาถา

       ทุกขัปปัตตา  จะ  นิททุกขา   ภะยัปปัตตา  จะ นิพภะยา

โสกัปปัตตา  จะ  นิสโสกา            โหนตุ  สัพเพปิ  ปาณิโน

เอตตาวะตา  จะ  อัมเหหิ             สัมภะตัง  ปุญญะสัมปะทัง

สัพเพ  เทวานุโมทันตุ                 สัพพะสัมปัตติสิทธิยา

ทานัง  ทะทันตุ  สัทธายะ             สีลัง  รักขันตุ  สัพพะทา

ภาวะนาภิระตา  โหนตุ               คัจฉันตุ  เทวะตาคะตา ฯ

       สัพเพ  พุทธา  พะลัปปัตตา    ปัจเจกานัญจะ  ยัง  พะลัง

อะระหันตานัญจะ  เตเชนะ          รักขัง  พันธามิ  สัพพะโส ฯ