อะภะยะปะริตตัง

อะภะยะปะริตตัง

    ยันทุนนิมิตตัง  อะวะมังคะลัญจะ

โย  จามะนาโป  สะกุณัสสะ  สัทโท

ปาปัคคะโห  ทุสสุปินัง  อะกันตัง

พุทธานุภาเวนะ  วินาสะเมนตุ ฯ

    ยันทุนนิมิตตัง  อะวะมังคะลัญจะ

โย  จามะนาโป  สะกุณัสสะ  สัทโท

ปาปัคคะโห  ทุสสุปินัง  อะกันตัง

ธัมมานุภาเวนะ  วินาสะเมนตุ ฯ

    ยันทุนนิมิตตัง  อะวะมังคะลัญจะ

โย จามะนาโป  สะกุณัสสะ  สัทโท

ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง  อะกันตัง

สังฆานุภาเวนะ  วินาสะเมนตุ ฯ