อาฏานาฏิยะปะริตตัง (ย่อ)

อาฏานาฏิยะปะริตตัง (ย่อ)

    นัตถิ  เม สะระณัง  อัญญัง     พุทโธ  เม สะระณัง  วะรัง

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ              โหตุ  เต  ชะยะมังคะลัง

นัตถิ เม  สะระณัง อัญญัง          ธัมโม เม  สะระณัง วะรัง

เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ             โหตุ  เต ชะยะมังคะลัง

นัตถิ  เม สะระณัง  อัญญัง         สังโฆ  เม  สะระณัง  วะรัง

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ              โหตุ  เต ชะยะมังคะลัง

    ยังกิญจิ  ระตะนัง  โลเก        วิชชะติ  วิวิธัง  ปุถุ

ระตะนัง  พุทธะสะมัง  นัตถิ        ตัส๎มา  โสตถี  ภะวันตุ  เต

ยังกิญจิ  ระตะนัง  โลเก            วิชชะติ  วิวิธัง  ปุถุ

ระตะนัง  ธัมมะสะมัง  นัตถิ        ตัส๎มา  โสตถี  ภะวันตุ เต

ยังกิญจิ  ระตะนัง  โลเก            วิชชะติ  วิวิธัง  ปุถุ

ระตะนัง  สังฆะสะมัง  นัตถิ        ตัส๎มา  โสตถี  ภะวันตุ เตฯ

    สักกัต๎วา  พุทธะระตะนัง       โอสะถัง  อุตตะมัง  วะรัง

หิตัง  เทวะมะนุสสานัง             พุทธะเตเชนะ  โสตถินา

นัสสันตุปัททะวา  สัพเพ            ทุกขา  วูปะสะเมนตุ เต

สักกัต๎วา  ธัมมะระตะนัง           โอสะถัง  อุตตะมัง  วะรัง

ปะริฬาหูปะสะมะนัง                ธัมมะเตเชนะ  โสตถินา

นัสสันตุปัททะวา  สัพเพ            ภะยา  วูปะสะเมนตุ  เต

สักกัต๎วา สังฆะระตะนัง             โอสะถัง  อุตตะมัง  วะรัง

อาหุเนยยัง  ปาหุเนยยัง             สังฆะเตเชนะ  โสตถินา

นัสสันตุปัททะวา  สัพเพ              โรคา  วูปะสะเมนตุ  เต ฯ