อาฏานาฏิยะปะริตตัง

อาฏานาฏิยะปะริตตัง

       วิปัสสิสสะ   นะมัตถุ       จักขุมันตัสสะ   สิรีมะโต

สิขิสสะปิ   นะมัตถุ               สัพพะภูตานุกัมปิโน

เวสสะภุสสะ   นะมัตถุ           น๎หาตะกัสสะ   ตะปัสสิโน

นะมัตถุ  กะกุสันธัสสะ            มาระเสนัปปะมัททิโน

โกนาคะมะนัสสะ  นะมัตถุ       พ๎ราหมะณัสสะ   วุสีมะโต

กัสสะปัสสะ    นะมัตถุ           วิปปะมุตตัสสะ   สัพพะธิ

อังคีระสัสสะ   นะมัตถุ           สัก๎ยะปุตตัสสะ   สิรีมะโต

โย  อิมัง  ธัมมะมะเทเสสิ         สัพพะทุกขาปะนูทะนัง

เย  จาปิ  นิพพุตา  โลเก          ยะถาภูตัง    วิปัสสิสุง

เต   ชะนา   อะปิสุณา            มะหันตา   วีตะสาระทา

หิตัง  เทวะมะนุสสานัง           ยัง  นะมัสสันติ  โคตะมัง

วิชชาจะระณะสัมปันนัง          มะหันตัง   วีตะสาระทัง

วิชชาจะระณะสัมปันนัง          พุทธัง  วันทามะ  โคตะมันติฯ