อิริยาบถปิดบังทุกข์ – พระครูภาวนากิจจาทร

อิริยาบถปิดบังทุกข์ – พระครูภาวนากิจจาทร

ธรรมบรรยาย เรื่อง

อิริยาบถปิดบังทุกข์

โดย พระครูภาวนากิจจาทร (เกษม กตกิจฺโจ)