ทำความเข้าใจก่อนทำวัตรสวดมนต์

ทำความเข้าใจก่อนทำวัตรสวดมนต์ ————– คำอธิษฐานขณะจุดเทียน เล่มที่หนึ่งว่า    เราจะมีธรรมะเป็นแสงสว่างนำทางชีวิต เล่มที่สองว่า    เราจะมีระเบียบวินัยเป็นแสงสว่างนำทางชีวิต คำอธิษฐานขณะจุดธูป ดอกที่หนึ่ง  เราจะมีปัญญาดับกิเลสเหมือนดั่งพระองค์สอน ดอกที่สอง   เราจะมีความบริสุทธิ์  สะอาด  ซื่อตรงเหมือนดั่งพระองค์สอน ดอกที่สาม   เราจะมีความเมตตากรุณา…